1. PVcomBank
– Chủ tài khoản: Công ty TNHH Giải pháp Công Nghệ Soltech
– Số tài khoản: 102000430118
– Chi nhánh: Gia Định

2. VPBank
– Chủ tài khoản: Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Soltech
– Số tài khoản:
– Chi nhánh: