Bảo vệ mạng LAN RJ45

Số line bảo vệ 8
Tốc độ

Kết nối

Cat 6 (1Gb/s)

RJ45

Khả năng thoát dòng xung sét
· Common mode 250A với xung sét 8/20μs
· Differential mode 20KA với xung sét 8/20μs
Kết nối RJ45